การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดประชุมเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดประชุมเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด

22 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดประชุมเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ นำโดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทโปรซี เทคโนโลยี จำกัด ประชุมซักซ้อมการอ่านมาตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ขอบเขตการทำงานและสัญญาจ้าง รวมถึงปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาในการอ่านมาตรต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน