การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP ประจำปี 2564

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP  ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP  ไตรมาส 2 ประจำปี 2564 โดยกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  นางสาวจารุรัตน์  เชาว์เลิศ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 พร้อมคณะ เข้าทำการตรวจ ติดตามผลการดำเนินโครงการ "Water Safety Plan : WSP"  กปภ.สาขากระบี่ พร้อมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อการดำเนินแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำที่ปลอดภัย ซึ่ง กปภ.ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน