กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

07 เมษายน 2564


กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี นำโดยนายนรินทร์  จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยพนักงานในสาขา จัดประชุมเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ. ให้แก่พนักงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 กปภ.สาขาพยุหะคีรี นำโดยนายนรินทร์ จันทรังษี ผจก.กปภ.สาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดประชุมเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ. ให้แก่พนักงาน จำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
7. มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน