กปภ. และคณะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า มธ. ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำภาคธุรกิจ เมืองพัทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. และคณะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า มธ. ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำภาคธุรกิจ เมืองพัทยา


กปภ. และคณะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า มธ. ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำภาคธุรกิจ เมืองพัทยา

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) และคณะ พร้อมด้วยนายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา และคณาจารย์ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการน้ำประปาภาคธุรกิจ เมืองพัทยา เพื่อการพัฒนาให้บริการของ กปภ. ณ โรงแรมเดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท และเข้าพบผู้บริหาร Terminal 21 Pattaya เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการต่อไปในอนาคต

งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน