กปภ.สาขาบ้านผือดำเนินกิจกรรม"กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านผือดำเนินกิจกรรม"กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"


กปภ.สาขาบ้านผือดำเนินกิจกรรม"กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"

นายกล้าศึก  ก่องกำไก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการ "กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" ณ บริเวณตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นของขวัญตอบแทนประชาชนในโอกาสครบรอบสถาปนา กปภ. 41 ปี ซึ่งได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลระบบประปาให้ถูกสุขลักษณะ,บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าแรง,รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง,แนะนำช่องทางการให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน