กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี”


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  “โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี”

             นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 5 หน่วยงาน ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เทศบาลนครอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) "โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน

พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี" ในปีงบประมาณ พ..2563 – 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการนำระบบ

สายไฟฟ้าและสายส่งการสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม

เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยในการสัญจร โดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการใน 2 เส้นทางคือ

        1. ถนนอุปราช (ช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงแยกกิโลศูนย์) ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร
        2. รอบทุ่งศรีเมือง (ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์ ถึงถนนพโลรังฤทธิ์) ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร รวม 3.10 กิโลเมตร

 

        ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในส่วนข้อมูลแผนที่แนวท่อ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านน้ำประปา

ที่อาจส่งผลต่อประชาชน เมื่อวันที่ 2 .. 62

 

Cr.ภาพ : เทศบาลนครอุบลราชธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน