กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย


กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย

     กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  มีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้างานในสังกัดกองระบบจำหน่าย พนักงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 ทั้ง 26 สาขาเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผวก.ด้านมาตรการลดน้ำสูญเสีย โดยให้แนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเข้มข้นและจริงจังต่อเนื่องทั้งปี เร่งรัดการลดน้ำสูญเสียให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เน้นย้ำการปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ให้ทันสมัย ติดตามมาตรวัดน้ำและระบบควบคุม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อสอดส่องเรื่องน้ำสูญเสียและแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์และอื่นๆ

     นอกจากนี้  กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 ยังนำเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดการน้ำสูญเสียร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป     

เลื่อนขึ้นข้างบน