กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน


กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  กปภ.สาขาลำปางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน   และระบบการจ่ายน้ำประปาสู่ผู้บริโภคตามชุมชนต่างๆ ตลอดจนกระบวนการบำรุงรักษา   ณ   สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำกิ่วลม   ตำบลบ้านแลง   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติและนำไปประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป           

            นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์ ภาพ/ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน