กปภ.ข. 4 ร่วมประชุม JMC หารือ "แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3)" ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข. 4 ร่วมประชุม JMC หารือ "แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3)" ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

22 พฤศจิกายน 2562


กปภ.ข. 4 ร่วมประชุม JMC หารือ "แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3)"  ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ร่วมกับฝ่ายแผนงานโครงการ กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ เข้าประชุมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) 5 คณะ ประกอบด้วย 1. JMC โครงการประตูระบายน้ำคลองฆ้อง 2. JMC โครงการประตูระบายน้ำเชียรใหญ่ 3. JMC โครงการประตูระบายน้ำเสือหึง-ประตูระบายน้ำหน้าโกฏิ 4. JMC ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ และ 5. JMC โครงการประตูระบายน้ำท่าพญา เพื่อหารือเรื่อง แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3) อำเภอพระพรหม อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียรใหญ่ โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โอกาสนี้ นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และ นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน