วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานงานผลิต ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของงานผลิต ครั้งที่ 2/63 โดยติดตามมีรายละเอียดดังนี้ 1. ติดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ให้ดำเนินการตามแผนและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของ WSP ปี 2563 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) โดยให้รายงานผลและเร่งรัดการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ 3.ติดตามโครงการ การตรวจประเมินคุณภาพน้ำตามมาตรฐานกรมอนามัย ในโครงการ Water is Life 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานงานผลิต ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของงานผลิต ครั้งที่ 2/63 โดยติดตามมีรายละเอียดดังนี้ 1. ติดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ให้ดำเนินการตามแผนและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของ WSP ปี 2563 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) โดยให้รายงานผลและเร่งรัดการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ 3.ติดตามโครงการ การตรวจประเมินคุณภาพน้ำตามมาตรฐานกรมอนามัย ในโครงการ Water is Life 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานงานผลิต ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของงานผลิต ครั้งที่ 2/63 โดยติดตามมีรายละเอียดดังนี้ 1. ติดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ให้ดำเนินการตามแผนและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของ WSP ปี 2563 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) โดยให้รายงานผลและเร่งรัดการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ 3.ติดตามโครงการ การตรวจประเมินคุณภาพน้ำตามมาตรฐานกรมอนามัย ในโครงการ Water is Life  4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานงานผลิต ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของงานผลิต ครั้งที่ 2/63 โดยติดตามมีรายละเอียดดังนี้
1. ติดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ให้ดำเนินการตามแผนและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของ WSP ปี 2563
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) โดยให้รายงานผลและเร่งรัดการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
3.ติดตามโครงการ การตรวจประเมินคุณภาพน้ำตามมาตรฐานกรมอนามัย ในโครงการ Water is Life 
4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เลื่อนขึ้นข้างบน