กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องโปรแกรมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็ปไซต์ กปภ.ข.3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องโปรแกรมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็ปไซต์ กปภ.ข.3


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องโปรแกรมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็ปไซต์ กปภ.ข.3

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางจันทนา ยอดโอวาท หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องโปรแกรมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็ปไซต์ กปภ.ข.3 โดยมีวิทยากรจาก งานประมวลบัญชี และงานประมวลข้อมูล จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มาให้ข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานนั้นสะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอ้อมน้อย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน