กปภ.ข.๓ ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


กปภ.ข.๓ ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

     คณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) จัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ นายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผอ.กปภ.ข.๓, นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผช.ผอ.กปภ.ข.๓, ผอ.กองในสังกัด พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดและเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดองค์กร ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปคะแนนประเมินผลตัวชี้วัด WSP ระดับสาขาและระดับเขต , ร่างหลักเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด WSP ประจำปี ๒๕๖๓, ปรับปรุงคำสั่งคณะกำกับดูแลโครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระดับภาคีเครือข่าย, แนวทางการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ของ กปภ.ข.๓ ประจำปี ๒๕๖๓, ปฏิทินการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด ประจำปี ๒๕๖๓ และแนวทางการดำเนินโครงการ Water is life ประจำปี ๒๕๖๓

เลื่อนขึ้นข้างบน