กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะในการทำงานของแต่ละงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

การนี้ นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ได้ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานของนายเสริม หึกขุนทดผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 ให้กับบุคลากรในสังกัดได้ยึดถือปฏิบัติ อาทิ การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้มีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นต้น

ในตอนท้าย ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง ได้เน้นย้ำให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกรั่วด้วยความรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำ ตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน"

เลื่อนขึ้นข้างบน