การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารผลิตน้ำ และบ้านพักกปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารผลิตน้ำ และบ้านพักกปภ.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารผลิตน้ำ และบ้านพักกปภ.


ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของ นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณสำนักงาน อาคารผลิตน้ำ และบริเวณบ้านพัก กปภ. ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ให้มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้มาติดต่อประสานงาน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน