วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงาน งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ้านผู้ใช้น้ำที่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในเส้นท่อและบ้านผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเกณฑ์ตามที่ กปภ. กำหนดต่อไป จำนวน 6 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงาน งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ้านผู้ใช้น้ำที่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในเส้นท่อและบ้านผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเกณฑ์ตามที่ กปภ. กำหนดต่อไป จำนวน 6 จุด


วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงาน งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ้านผู้ใช้น้ำที่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในเส้นท่อและบ้านผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเกณฑ์ตามที่ กปภ. กำหนดต่อไป จำนวน 6 จุด

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงาน งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ้านผู้ใช้น้ำที่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในเส้นท่อและบ้านผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเกณฑ์ตามที่ กปภ. กำหนดต่อไป จำนวน 6 จุด

เลื่อนขึ้นข้างบน