วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ โรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายเฟอร์ริดคลอไรค์ ให้ได้ตามมาตรฐานและลดอัตราการจ่ายให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำดิบ ต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ โรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายเฟอร์ริดคลอไรค์ ให้ได้ตามมาตรฐานและลดอัตราการจ่ายให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำดิบ ต่อไป


วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ โรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายเฟอร์ริดคลอไรค์ ให้ได้ตามมาตรฐานและลดอัตราการจ่ายให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำดิบ ต่อไป

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ โรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายเฟอร์ริดคลอไรค์ ให้ได้ตามมาตรฐานและลดอัตราการจ่ายให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำดิบ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน