กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมประชุม ซักซ้อม การบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็ปไซต์ กปภ.ข.3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมประชุม ซักซ้อม การบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็ปไซต์ กปภ.ข.3


กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมประชุม ซักซ้อม  การบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็ปไซต์ กปภ.ข.3

          ในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2562 นายพิชัย พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย เป็นประธาน ในการเปิดประชุมซักซ้อม "การบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต" ผ่านเว็ปไซต์ กปภ.ข.3 โดยมีวิทยากรจาก งานประมวลบัญชี และงานประมวลข้อมูล จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและถูกต้องครบถ้วน ในการนี้มีพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอ้อมน้อย กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ.สาขาสามพราน กปภ.สาขานครปฐม และกปภ.สาขาราชบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอ้อมน้อย

เลื่อนขึ้นข้างบน