การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสนับสนุนพัดลมตั้งพื้น มอบให้ร้านกาชาดจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นของรางวัล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสนับสนุนพัดลมตั้งพื้น มอบให้ร้านกาชาดจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นของรางวัล


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสนับสนุนพัดลมตั้งพื้น มอบให้ร้านกาชาดจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นของรางวัล

ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้ นางสาวปานเลขา ทับเคลียว หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑ ตัว เพื่อให้การสนับสนุนเหล่ากาชาด จังหวัดชุมพร ใช้ในการทำกิจกรรมของกาชาด เป็นการหารายได้ให้เหล่ากาชาด เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและความเดือดร้อนต่างๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน