การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมสังเกตุการณ์ฝึกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมสังเกตุการณ์ฝึกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมสังเกตุการณ์ฝึกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ ( 19 พฤศจิกายน 2562 ) ณ  บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดย นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชุมพร เพื่อร่วมเป็นเกียรติและสังเกตุการณ์การฝึกป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งสาธารณภัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการอย่างมหาศาลจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทุกขณะ จังหวัดชุมพรจึงจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ในการรับมือและตอบโต้ต่อสถานการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น จึงจัดให้มีการฝึกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย วาตภัย ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (รูปปั้นลิง) ตำบลบางลึก จังหวัดชุมพร กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการฝึกซ้อมโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรได้มอบหมายให้พนักงานร่วมสังเกตุการณ์ในกิจกรรม พร้อมทั้งมีการจัดพื้นที่ บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 800 ขวด เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน