การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 และจัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 และจัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2563


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 และจัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 และจัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2563
โดยนางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาอุทกภัย จากนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2563 โดยลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำรวจข้อมูลของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ และให้ความรู้การดูแลระบบประปาภายในบ้าน

เลื่อนขึ้นข้างบน