กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

 นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล เป็นประธาน ในกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ  นายยุทธนา ต๊ะปินตา หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด 

จัดกิจกรรม  เพื่อสร้างความ รัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ ที่ 14 ได้พูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะ ในการทำงานของแต่ละสายงาน 

สอบถามปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมรับประทาน   พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีข้อสงสัย ปรึกษา ซักถาม และพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองตามวัตถุประสงค์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาปราณบุรี 

เลื่อนขึ้นข้างบน