วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจซ่อมท่อแตกท่อรั่วเป็นท่อ PE ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณกลางคลองดอนสัก ท่อส่งน้ำไปยังบ้านหมู่ ที่ 7 บ้านฝ่ายท่า อำเภอดอนสัก เพื่อเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ และลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจซ่อมท่อแตกท่อรั่วเป็นท่อ PE ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณกลางคลองดอนสัก ท่อส่งน้ำไปยังบ้านหมู่ ที่ 7 บ้านฝ่ายท่า อำเภอดอนสัก เพื่อเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ และลดน้ำสูญเสีย


วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจซ่อมท่อแตกท่อรั่วเป็นท่อ PE ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณกลางคลองดอนสัก ท่อส่งน้ำไปยังบ้านหมู่ ที่ 7 บ้านฝ่ายท่า อำเภอดอนสัก เพื่อเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ และลดน้ำสูญเสีย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจซ่อมท่อแตกท่อรั่วเป็นท่อ PE ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณกลางคลองดอนสัก ท่อส่งน้ำไปยังบ้านหมู่ ที่ 7 บ้านฝ่ายท่า อำเภอดอนสัก เพื่อเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ และลดน้ำสูญเสีย

เลื่อนขึ้นข้างบน