วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. กปภ.สาขามหาสารคาม โดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานผลิต และพนักงานลูกจ้างในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. กปภ.สาขามหาสารคาม โดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานผลิต และพนักงานลูกจ้างในสังกัด


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. กปภ.สาขามหาสารคาม โดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ  หัวหน้างานผลิต และพนักงานลูกจ้างในสังกัด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. กปภ.สาขามหาสารคาม โดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ  หัวหน้างานผลิต และพนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ออกสำรวจค้นหาท่อแตก รั่ว หน่วยบริการบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย  พร้อมแจ้งดำเนินการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการแก่ผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 24.00 น. สรุปผลการดำเนินงานพบท่อแตกจำนวน 4 จุด

เลื่อนขึ้นข้างบน