กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ออกให้บริการรับคำร้องนอกสถานที่และสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ออกให้บริการรับคำร้องนอกสถานที่และสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา


กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ออกให้บริการรับคำร้องนอกสถานที่และสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา

         
             วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใ หม่ พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานออกให้บริการและชี้แจงสร้างความมั่นใจในการบริการน้ำประปา ชี้แจงรายละเอียดการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาแก่ผู้ต้องการใช้น้ำประปา พร้อมกันนี้ได้ให้บริการรับคำร้องนอกสถานที่ หลังจากที่มีการทำบันทึกข้อตกลงและรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โดยจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในวงเงินรวมทั้งสิ้น 8,129,080.- บาท และในวันนี้มีผู้มาขอใช้สิทธิ์ ในโครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% จำนวน 150 ราย
 
            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต้องขอขอบพระคุณ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะและคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่เหียะ  ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำประปา ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อให้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน