การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญเข้าพบนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรีเพื่อบรูณาการณ์ร่วมกันในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญเข้าพบนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรีเพื่อบรูณาการณ์ร่วมกันในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญเข้าพบนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรีเพื่อบรูณาการณ์ร่วมกันในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค

โดยนายสมชาย ชื่นชม  ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ และนางสาวพิชญ์สีนี กฤษ์จริจุมพล หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัดเข้าพบท่านนายกอบต.หนองโสน เพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ซึ่งปีนี้ฝนทิ้งช่วงทำให้พื้นที่อบต.หนองโสนบ้างส่วนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการหาแนวทางแก้ไข โดยส่วนหนึ่งต้องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาในนามอบต.เพื่อนำไปจ่ายน้ำให้หมู่ที่1และหมู่ที่9 ต.หนองโสนไปก่อน และอนาคตอาจต้องประชาคม เพื่อโอนกิจการให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาและ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน