กปภ.สาขาปราณบุรี จัดทำ on the job training ฝึกอบรมวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ระบบควบคุมแจ้งเตือนเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำระยะไกล(ผ่านโทรศัพท์มือถือ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดทำ on the job training ฝึกอบรมวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ระบบควบคุมแจ้งเตือนเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำระยะไกล(ผ่านโทรศัพท์มือถือ)


กปภ.สาขาปราณบุรี  จัดทำ on the job training ฝึกอบรมวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ระบบควบคุมแจ้งเตือนเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำระยะไกล(ผ่านโทรศัพท์มือถือ)

กปภ.สาขาปราณบุรี  จัดทำ on the job training ฝึกอบรมวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ระบบควบคุมแจ้งเตือนเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำระยะไกล(ผ่านโทรศัพท์มือถือ)

นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมพนักงานในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม on the job training

จาก เจ้าหน้าที่จากบริษัท AIM (THAILAND) CO.,LTD. ทำการฝึกอบรมวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ระบบควบคุมแจ้งเตือนเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำระยะไกล(ผ่านโทรศัพท์มือถือ)

ให้แก่พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปราณบุรี ซึ่งโครงการนี้ได้ต่อยอดและขยายผลมาจากนวัตกรรม"ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกลอัจฉริยะ"

ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรและเพิ่มความปลอดภัยในการออกตรวจสอบการทำของเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดันในบริเวณต่างๆ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กปภ.สาขาปราณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน