การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ ตามแผนการล้างถังตกตะกอนประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ ตามแผนการล้างถังตกตะกอนประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ ตามแผนการล้างถังตกตะกอนประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน เดือน กันยายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ ตามแผนการล้างถังตกตะกอนประจำปี 2562 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในการอุปโภค- บริโภคน้ำประปาและมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตประปาของกปภ.สาขาอรัญประเทศได้มาตรฐานตามการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านการผลิตน้ำ และทั้งนี้ กปภ.สาขาอรัญประเทศยัง มุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ กปภ.ที่ว่า ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน