กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2562


กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า​Morning​talk​ครั้งที่​12/2562​โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด โดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาพังงา ได้พูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การลดน้ำสูญเสีย การลดรายจ่าย การเพิ่มผู้ใช้น้ำ รวมทั้งความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานของ  พร้อมทั้งร่วมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ กปภ.สาขาพังงาปัญหา และการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2562 ซึ่งได้แก่ นายบุญชาติ เที่ยงตัน  พนักงานผลิตน้ำ 5  พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน