กองบัญชีและการเงิน กปภ. เขต 10 จัดโครงการศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำประปาเทศบาลนครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ. เขต 10 จัดโครงการศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำประปาเทศบาลนครสวรรค์


กองบัญชีและการเงิน กปภ. เขต 10 จัดโครงการศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำประปาเทศบาลนครสวรรค์

กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ทัศนศึกษาชมระบบผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ณ ฝ่ายผลิต สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 13 (ด้านวัฒนธรรมองค์กร) เป็นการแบ่งปันทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการประปาให้แก่พนักงานในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงานและต่างสถานที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากเทศบาลนครนครสวรรค์ในการบรรยายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาของเทศบาล รวมทั้งนำชมระบบผลิตและการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน