การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี   ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  มอบหมายให้ นายรัตนิกร หน่อแก้ว หัวหน้างานผลิตและพนักงาน ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง  บริเวณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหเพชรบุรี  เมื่อวันอังคารที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดย กปภ.สาขาเพชรบุรีร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๓  ร่วมอบรมให้ความรู้ในด้าน กระบวนการผลิตน้ำประปา การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลระบบผลิต การควบคุมคุณภาพน้ำและการใช้สารเคมีให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานตามนโยบายของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน