กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562


กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 11  มิถุนายน  2562 เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  นำโดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 9/2562 เพื่อร่วมพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา( Water is Life )

ประจำปี 2562 และเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน ในการเข้ารับการตรวจประเมิน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  และผู้จัดการ ขอพนักงานทุกคนกล่าวต้อนรับทักทาย

แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการด้วยรอยยิ้มที่สดใสเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความประทับใจในคุณภาพและบริการ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการให้

บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ผู้ใช้น้ำ"สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"(GECC) ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือก

ดาวเด่นประจำไตรมาส 3    ได้แก่ นายธีระวุฒิ วรรณทอง ตำแหน่งช่างโยธา 3และผู้จัดการได้มอบรางวัล  พนักงานให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการผู้ใช้น้ำ

ประจำเดือนพฤษภาคม  2562 ได้แก่ นางสาวสุนีรัตน์ นวลเจริญ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 7 สังกัดงานอำนวยการ ผู้จัดการได้มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและ

กำลังใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน