การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนและสงขลารักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนและสงขลารักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนและสงขลารักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา โดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สุคนธ์

หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนและสงขลารักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิ

ภาพการให้บริการประชาชนเชิงรุกโดยนำบริการต่างๆ ของภาคราชการและเอกชนในพื้นที่ออกสู่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการติดต่อ

สื่อสารในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ตรงจุดและทันท่วงที

ณ บริเวณสระบัวแหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมครั้งนี้ กปภ.สาขาสงขลาได้ร่วมออกบูธสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด

ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด และรับคำร้อง รับแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำใน

พื้นที่และประชาสัมพันธ์องค์กรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย  

เลื่อนขึ้นข้างบน