การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน

เช้าวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย โดยนายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายบรรยง กาญจนาพิทักษ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 4 ท่าน ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชุมชนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำกกและคณะกรรมการจัดการชลประทานฝายเชียงราย (JMC) จัดกิจกรรมฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านใหม่ร่องหวาย ม.11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรน้ำ ที่มีมากมายมหาศาล โดยมี "แม่น้ำกก" เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกัน
"แม่น้ำกก" เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งน้ำดิบ ของ กปภ.สาขาเชียงราย เพื่อใช้ผลิตจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตรของประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ซึ่่งควรช่วยกันอนุรักษ์และดูแลให้คงอยู่คู่กับชาวเชียงรายสืบไป
ทั้งนี้  กปภ.สาขาเชียงราย ได้ทำการมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับชุมชนจำนวน 300 ขวด โดยได้รับเสียงตอบรับและการต้อนรับจากกลุ่มชุมชนเป็นอย่างดี ในการนี้ ต้องขอขอบคุณ กปภ.ที่มีโครงการดีดีแบบนี้ให้กับพวกเราชาว กปภ.ได้ร่วมกันทำกับชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง รวมเป็นใจเดียวกัน ไปพร้อมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน