กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี


กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายภัทรพล อิ่มจิตร์ นายช่างโยธา 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วย นายศักดา แสนบัวคำ นายช่างโยธา ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตจำหน่ายน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาค โดย กปภ.สาขาพนัสนิคม ได้ร่วมรับทราบวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในส่วนของสาธารณูปโภคน้ำประปา อันเป็นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน