กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมตัวแทนบริษัทฯ อ่านมาตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมตัวแทนบริษัทฯ อ่านมาตร


กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมตัวแทนบริษัทฯ อ่านมาตร


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมกับตัวแทนจาก บริษัท โมซีเลท เทเลคอม จำกัด (ผู้รับจ้างอ่านมาตร) ตามประเด็นข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบของ กปภ. และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการอ่านมาตรและบันทึกมาตรฯ ทั้งนี้ได้กำชับพนักงานอ่านมาตรให้ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างฯ และระเบียบของ กปภ. อย่างเคร่งครัด ใบแจ้งหนี้ที่ส่งให้ลูกค้ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ตรงตามกำหนดและสามารถจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพนัสนิคม

เลื่อนขึ้นข้างบน