กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒


กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดย นางจิรนันท์  อินทร์แก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Moring Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ กปภ.ข.๓ โดยมีการหารือและติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของแต่ละสายงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเตรียมพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การซักซ้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องภายในองค์กรและภายนอกองค์กร อันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากร ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน