การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการออกตรวจคุณภาพน้ำประปา เก็บน้ำตัว อย่าง และ ทำความสะอาดแท่นน้ำดื่มโครงการประปาดื่มได้ตามจุดต่างๆ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการออกตรวจคุณภาพน้ำประปา เก็บน้ำตัว อย่าง และ ทำความสะอาดแท่นน้ำดื่มโครงการประปาดื่มได้ตามจุดต่างๆ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการออกตรวจคุณภาพน้ำประปา เก็บน้ำตัว อย่าง และ ทำความสะอาดแท่นน้ำดื่มโครงการประปาดื่มได้ตามจุดต่างๆ

             เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  นางรุ่งนภา หอมสกุล  ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน  มอบหมายให้นายทิวา พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต และ พนักงานในสังกัด  ออกตรวจคุณภาพน้ำประปา เก็บน้ำตัวอย่าง และ ทำความสะอาดแท่นน้ำดื่มโครงการประปาดื่มได้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ ได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด 

เลื่อนขึ้นข้างบน