กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม On The Job Training (OJT) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม On The Job Training (OJT)


กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม On The Job Training (OJT)

ในวันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขากาญจนบุรี นำโดยนายพิชัย พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรีพร้อมด้วยตัวแทนงานอำนวยการ งานจัดเก็บรายได้ และงานบริการ เข้าร่วมกิจกรรม On The Job Training (OJT) เรื่อง "ซักซ้อมกระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน, ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างก่อนใช้ระบบ CIS และการติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ 2-10 ปี โดยนางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงินพร้อมด้วยนักบัญชีจากกองบัญชีและการเงิน กปภ..3 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติของ กปภ. ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากาญจนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน