การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจวัดตะกอน ตามบริเวณ ปลายเส้นท่อ หัวดับเพลิง เพื่อเก็บน้ำตัวอย่าง ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน กปภ. และรองรับการต่ออายุโครงการน้ำประปาดื่มได้ จากกรมอนามัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจวัดตะกอน ตามบริเวณ ปลายเส้นท่อ หัวดับเพลิง เพื่อเก็บน้ำตัวอย่าง ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน กปภ. และรองรับการต่ออายุโครงการน้ำประปาดื่มได้ จากกรมอนามัย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจวัดตะกอน ตามบริเวณ ปลายเส้นท่อ หัวดับเพลิง เพื่อเก็บน้ำตัวอย่าง ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน กปภ. และรองรับการต่ออายุโครงการน้ำประปาดื่มได้ จากกรมอนามัย

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

นำโดยท่านผู้จัดการพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล และผู้ช่วยผู้จัดการนายยุทธนา ต๊ะปินตา  มอบหมายหัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก  พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ทำการเก็บน้ำตัวอย่าง ตรวจวัดตะกอน ตามบริเวณ ปลายเส้นท่อ หัวดับเพลิง ตามจุดที่กำหนด เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน กปภ.

และรองรับการต่ออายุโครงการน้ำประปาดื่มได้ จากกรมอนามัย ในวันที่  22 พฤษภาคม 2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน