การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 7/2562  ประจำเดือน เมษายน 2562

       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 7/2562  โดยพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ,การประสานของบประมาณเสริมแรงดันเพื่อปัญหาแรงดันน้ำในพื้นที่ทับสะแก,โครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)

ฯลฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสังกัด

เลื่อนขึ้นข้างบน