การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญวมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่3/2562เพื่อให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความผูกพัน ความรักความสามัคคีในองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญวมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่3/2562เพื่อให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความผูกพัน ความรักความสามัคคีในองค์กร


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญวมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่3/2562เพื่อให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความผูกพัน ความรักความสามัคคีในองค์กร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมหัวหน้าและพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่3/2562  ช่วยกันทำความสะอาดสำนักงาน อาคารพัสดุ ทาสี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความผูกพัน ความรักความสามัคคีในองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน