การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

 นำโดยท่านผู้จัดการพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล เป็นประธาน ในกิจกรรม Morning Talkประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด

จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ ที่ 14 ได้พูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะ ในการทำงานของแต่ละสายงาน สอบถามปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมรับประทาน พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีข้อสงสัย ปรึกษา ซักถาม และพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองตามวัตถุประสงค์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรับรอง การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาปราณบุรี 

เลื่อนขึ้นข้างบน