On The Job Training (OJT) กระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างก่อนใช้ระบบ CIS เป็นรายได้และติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ 2-10 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

On The Job Training (OJT) กระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างก่อนใช้ระบบ CIS เป็นรายได้และติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ 2-10 ปี


On The Job Training (OJT) กระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างก่อนใช้ระบบ CIS เป็นรายได้และติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ 2-10 ปี

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนายประนต ศรีสุนทร ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ประจำปี 2562 โดยมี นางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยทีมงานจาก กปภ.ข.3 มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ เพื่อซักซ้อมกระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างก่อนใช้ระบบ CIS เป็นรายได้และติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ 2-10 ปี  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสามพราน

เลื่อนขึ้นข้างบน