การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วม "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2562" ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วม "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2562" ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วม "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2562" ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

วันพุธ ที่22 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วม "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2562"เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพอษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ บริเวณภายในองค์กรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

เลื่อนขึ้นข้างบน