วันพุธ ที่22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ออก“โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ครั้งที่6/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพุธ ที่22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ออก“โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ครั้งที่6/2562


วันพุธ ที่22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ออก“โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ครั้งที่6/2562

วันพุธ ที่22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้มอบหมายงานให้ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ครั้งที่ 6/2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ วัดป่าบงงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  มีการจัดตั้ง "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และรับรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และส่งเสริมความสมานฉันท์ในพื้นที่ และได้แจกน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 150 ขวด แก่ผู้มาร่วมในงานกิจกรรมในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน