กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ประจำปี 2562


กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ประจำปี 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ประจำปี 2562 โดยมี นางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยทีมงานจาก กปภ.ข.3 มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ เพื่อซักซ้อมกระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างก่อนใช้ระบบ CIS เป็นรายได้และติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ 2-10 ปี  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอ้อมน้อย

เลื่อนขึ้นข้างบน