การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC)

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นายภิเษก  เบญยาลี หัวหน้างาน 8 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมี นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2562 ทั้งนี้ ประธานและคณะอนุกรรมการ ได้ตรวจประเมิน ณ จุดให้บริการผู้ใช้น้ำ การให้บริการประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐาน GECC และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ฯลฯ โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมได้มอบรางวัลชมเชย นายภิเษก  เบญยาลี หัวหน้างาน 8 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ที่สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ได้ชัดเจน ใช้วาจาที่สุภาพ ไพเราะ และขอให้รักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนที่ดีตลอดไป และคาดหวังว่า การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GECC ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จะทำให้ผู้ใช้น้ำประปา ได้รับความความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ตามเป้าหมายของการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวกต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน