เมื่อวันที่21พฤษภาคม2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่๘/๒๕๖๒)และปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อวันที่21พฤษภาคม2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่๘/๒๕๖๒)และปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่21พฤษภาคม2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่๘/๒๕๖๒)และปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ เพื่อให้ผลการปฎิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และนำปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์ช่วยกันคิดหาแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้ง แจ้งข่าวสารต่างๆ จึงให้พนักงานทุกท่านช่วยกัน มุ่งมั่น ทำให้สำเร็จ ร่วมทั้ง ค่านิยมองค์กร และแผนความเสี่ยง(wsp) ทั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน