การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน  ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ 2562 โดยปลูกต้นหูกระจง จำนวน 10 ต้น ณ บริเวณรอบๆอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาน่าน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติอันเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินไทยต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน