เข้าร่วมสัมมนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เข้าร่วมสัมมนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)


เข้าร่วมสัมมนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผจก.  หัวหน้างาน และพนักงาน กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วย กปภ.สาขาสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช สาขาด่านช้างและสาขาศรีประจันต์ เข้าอบรมสัมมนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) โดยนายธวัชชัย ลานุช หนง.การสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การปรับปรุงแผน BCP ประจำปี 2562 และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน : ERP ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอู่ทอง

เลื่อนขึ้นข้างบน